Шлак минералдык кошулмасы менен ЦЕМ II/А-П 32,5 Н портландцементи

Мүнөздөмөлөрү


Көрсөткүчтөрү

МАСТ

ТКЦ продукциясы

Элөөсүнүн жукалыгы (008 элеги аркылуу өтүү), %дарда


91,5

Салыштырмалуу жогорку бети, м2/кг


300

Чапталышып калуу мөөнөттөрү, саат.-мүн.

Башталышы

Аяктоосу


75 мүн эрте эмес


2-30

3-40

Көлөмүнүн өзгөрүүсүнүн текшилиги

10дон ашык эмес

0,8

Бууга кармагандан кийин кысылуу учурундагы бышыктык чеги, МПа


25,0

Катуунун 7 суткасынан кийинки бышыктуулук чеги:

  • кысылган учурда, МПа


16дан кем эмес


18,2

Катуунун 28 суткасынан кийинки бышыктуулук чеги:

  • кысылган учурда, МПа


32,5тен кем эмес


36,0


Өзгөчүлүктөрү

Цементтин бул маркасы үнөмдүү бетон аралашмаларын жана орточо маркалардагы эритиндилерди (В 25 чейинки класстагы бетон) цементи рационалдуу чыгашалоо менен даярдоого идеалдуу болот. Эрте убактарда сыяктуу эле, 28 сутка ичинде дагы бышыктуулуктун өсүүсүнүн нормалдуу динамикасы ТББлердин жана монолиттик курулуштун бардык түрлөрү үчүн бетондун орточо маркаларын колдонууга мүмкүндүк берет. Гидратациялоо учурунда мээлүүн жылуулук бөлүп чыгаруусу аны ири көлөмдөрдөнү пайдубалдарды куюу учурунда колдонууга шарт түзөт. Цементтин суперпластификаторлор менен жакшы шайкеш келип туруусу бетон аралашмаларын сактоо убактысын жогорулатууга, жана аны алыскы аралыктарга ташып жүрүү үчүн колдонууга мүмкүндүк берет.


Колдонуу үчүн сунуштар

  • шыбак эритиндилерин даярдоо үчүн;

  • монолиттик курулушта;

  • жыйнала турган темирбетон конструкцияларында.

Шайкештик сертификаты


© 2019 "Түштүк-Кыргыз цемент" ЖАК

Логотип компании

Бетондун калькулятору

М 100 / B 7,5 - Даярдоо иштери, монолит плиталарын жана пайдубалды куюунун башталышынын алдында. Ошондой эле автожолун курууда колдонулат, бетон жаздык катары колдонулат.М 150 / B 10 - М 150 / B 10 – Монолит пайдубалын, ошондой эле анча чоң эмес имараттардын пайдубалын куюушун, полдорду куюунун, жукалап тартуунун, жолчолорду бетондоштуруунун алдындагы даярдоо иштери.М 200 / B 15 - М 200 / B 15 – Пайдубалды, полдорду, жука тартууларды, жолчолорду бетондоштурууну, плитка жана сайыштырылма пайдубалдарды, тепкич марштарын даярдоо.М 250 / B 20 - М 250 / B 20 – Монолиттик пайдубалдар.М 300 / B 22,5 -  – Монолит пайдубалдары, короо тосмолору, дубалдар, тепкич марштары, бассейндердин ичтери, тосмо плиталары. Бетондун эң көп заказ кылынуучу маркасы.М 350 / B 25 - М 350 / B 25 – Тосмо плиталары, колонналар, монолиттик дубалдар, бассейндин ичтери, балкалар жана ригелдер.М 400 / B 30 - Көпүрө конструкциялары, колонналар, ригелдер, банктын сактоочу жайлары жана башка атайын талаптар коюла турган конструкциялар.