Сульфаттуруктуу М400 Д-20 портландцементи

Мүнөздөмөлөрү


Көрсөткүчтөрү

МАСТ

ТКЦ продукциясы

Элөөсүнүн жукалыгы (008 элеги аркылуу өтүү), %дарда

85тен кем эмес

90

Салыштырмалуу жогорку бети, м2/кг


320

Чапталып калуу мөөнөттөрү, саат-мүн. Башталышы

Аягы

45мүн эрте эмес

10с кеч эмес


2-20

3-10

Бууланткандан кийин кысылуу учурундагы бышыктык чеги, МПа

I тобу 27 МПадан кем эмес II тобу 24-27 МПадан тартып

28

Катуунун 3 суткасынан кийинки бышыктык чеги:

  • Кайрылган учурда, МПа

  • Кысылган учурда, МПа
4,4

23,5

Катуунун 28 күнүнөн кийинки бышыктык чеги:

  • кайрылган учурда, МПа

  • кысылган учурда, МПа


кем эмес

5,4

39,26,4

41,5


Өзгөчөлүктөрү

Цементтин бул маркасы керектөөчүлөргө аны 28 сутка мөөнөттөрүндө 40-43 Мпага теңдеш кысылууга карата цементтин кепилденген бышыктыгын алуу менен конструкциялардын бардык түрлөрү үчүн аны колдонууга шарт түзөт. М400 Д-20 портландцементинин айырмалоочу сапаты – Cl - (хлордун) төмөн болушу, бул темирбетон буюмдарын арматуранын коррозиясынын азайуусуна байланыштуу колдонуу мөөнөтүн жогорулатууга мүмкүндүк берет. Бул марканын бышыктуулугунун өсүү динамикасы ТББнын жана монолиттик курулуштун бардык түрлөрү үчүн колдонууга шарт түзөт. Мында М400 Д-20 портландцементи гидратация учурунда азыраак жылуулук бөлүп чыгаруу сапатына ээ, бул аны ири көлөмдөрдөгү пайдубалдарды куюу учурунда колдонууга шарт түзөт. цементтин суперпластификаторлор менен жакшы шайкештиги бетон аралашмаларын сактоо убактысын жогорулатууга жана аны алыскы аралыктарга ташып жүрүү үчүн колдонууга мүмкүндүк түзөт.


Колдонуу үчүн сунуштоолор


  • шыбак эритиндилерин даярдоо үчүн;

  • монолиттик курулуш учурунда;

  • жыйналуучу темирбетон конструкцияларында;

  • майда дааналуу бетон буюмдарын өндүрүүдө.

Шайкештик сертификаты

© 2019 "Түштүк-Кыргыз цемент" ЖАК

Логотип компании

Бетондун калькулятору

М 100 / B 7,5 - Даярдоо иштери, монолит плиталарын жана пайдубалды куюунун башталышынын алдында. Ошондой эле автожолун курууда колдонулат, бетон жаздык катары колдонулат.М 150 / B 10 - М 150 / B 10 – Монолит пайдубалын, ошондой эле анча чоң эмес имараттардын пайдубалын куюушун, полдорду куюунун, жукалап тартуунун, жолчолорду бетондоштуруунун алдындагы даярдоо иштери.М 200 / B 15 - М 200 / B 15 – Пайдубалды, полдорду, жука тартууларды, жолчолорду бетондоштурууну, плитка жана сайыштырылма пайдубалдарды, тепкич марштарын даярдоо.М 250 / B 20 - М 250 / B 20 – Монолиттик пайдубалдар.М 300 / B 22,5 -  – Монолит пайдубалдары, короо тосмолору, дубалдар, тепкич марштары, бассейндердин ичтери, тосмо плиталары. Бетондун эң көп заказ кылынуучу маркасы.М 350 / B 25 - М 350 / B 25 – Тосмо плиталары, колонналар, монолиттик дубалдар, бассейндин ичтери, балкалар жана ригелдер.М 400 / B 30 - Көпүрө конструкциялары, колонналар, ригелдер, банктын сактоочу жайлары жана башка атайын талаптар коюла турган конструкциялар.