Почему цемент ЮКЦ?

Барои чb сементи СXR?

Сементи дар асоси формулаи махсус бо иловаи маъданb исте[солшуда устувории баланд ба кафидашавb, сахтшавии зуд ва кам шудани зангзании арматураро таъмин мекунад

Опыт и возможности

Таxриба ва имконият[о

Хати муосири исте[солb, ки дар [амкорb бо холдинги Italcementi – панxумин исте[солкунандаи семент дар xа[он ба ро[ монда шудааст. Иrтидори корго[ - 1 млн тонна семент дар 1 сол.

Высокий стандарт качества

Стандарти баланди сифат

Мо сементи баландсифати xавобгeи стандарт[ои муосири мавод[ои сохтмониро исте[сол мекунем.

Сервис и дилерская сеть

Хизматрасонb ва шабакаи дилерb

Дар [ар як вилояти Rирuизстон ва инчунин дар Тоxикистону Eзбекистон намояндагони мо барои хизматрасонии дастрасb ва фурeш дар сат[и баландтарин фаъолият мебаранд.

Муста[камb ном дорад – сементи СXR!

Формулаи нав бо иловаи фаъоли маъданb

Бартари[ои сементи СXR

Бе[тарии сементи мо дар чист?
  • i1.jpgМуста[камии кафолатдодашуда
  • i2.jpg Устуворb ба кафидашавb
  • i3.png Сахтшавии зуд
  • i4.png Кам шудани зангзании арматура
  • i5.pngПаст шудани арзиши сохтмон
  • i6.pngСармобардорb
  • i7.png Барои [амаи намуд[ои конструксия[о
  • i8.png Гармибарории миёна

Намуд[ои портландсемент

Мо барои мизоxон чb пешкаш менамоем?

Илова барои Андроид

Барои [исоб кардани омехтаи
бетон иловаи ройгонро сабт намоед

Маълумоти муфид

Тартиби харидорb намудан, нуrта[ои чакана ва uайра[о

Навигари[ои СXR

Маълумоти воrеb дар бораи ширкати мо

Таърихи мо

Ширкати мо дар соли 2010 дар
[амкорb бо холдинги …таъсис ёфта буд.

Аз [амин ла[за мо сад[о бино[о ва иншоот[ои тиxоратb, давлатb ва хусусиро сохтем. Дар давраи гузашта мо ба дастовард[ои назаррас ноил гаштем, ва агар шумо энергия ва rувваи, мавод[ои худро rадр кунед, дар [ар як мар[илаи лойи[а кор[оятонро ба наrша гиред ва муrоиса кунед, ма[сулнокии мо хеле калон буда барои шумо айни муддао аст. Мо аз [амrадам будан бо Шумо фахр мекунем!