Таxриба ва имконият[о

XСП «Сементи Xанубb-Rирuизb» – яке аз калонтарин исте[солкунандагнони семент дар Rирuизстон мебошад. Дар соли 2010 корго[и мо дар [амкорb бо холдинги Italcementi (аз рeи исте[соли семент дар xойи панxум дар xа[он rарор дорад) хати исте[солии баландтехнологии муосирро мавриди истифода rарор дода, исте[соли ма[сулоти баландсифати xавобгeи стандарт[ои xа[онии мавод[ои сохтмониро таъмин менамояд. Имрeз "СXR" корхонаи муосири исте[солкунандаи семент бо усули «хушк», бо иrтидори 1 млн тонна семент дар як сол мебошад.

 

Корго[и "СXR" аз xи[ати экологb тозатарин корго[и исте[солкунандаи мавод[ои сохтмонии Rирuизстон ма[суб меёбад, чунки партов[ои зарарноки исте[солиро аз нишондод[ои меъёрb 2 баробар кам кардем.

 

Дар муддати кeто[ ширкати мо тавонист xараёни исте[соли сементро ба ро[ монда, ба бозори минтаrавb баромад, дар бозори дохилb мавrеъи худро муста[кам намуда сифати баланди ма[сулоти худро исбот кард. Дар шароити раrобати сахт XСП «Сементи Xанубb-Rирuизb» маrоми худро муста[кам ишuол карда барои рушди устувор фаъолият бурда истодааст.


© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании

Бетондун калькулятору

M 100 / B 7.5 - Кор[ои тайёркунb, пеш аз бетонрезии плита[ои монолитb ва та[курсb. Инчунин давр сохтмони ро[[ои автомобилb ба сифати болишти бетонb истифода мешавад.M 150 / B 10 - Кор[ои тайёрb пеш аз бетонрезии та[курсии монолитb, инчунин барои та[курси[ои бино[ои хурд, рехтани фарш[о, [амворкунb, бетон кардани ро[ча[о.M 200 / B 15 - Тайёр намудани та[курси[о, фарш[о, [амворкуни[о, бетонкунии ро[ча[о, та[курси[ои плитавb ва сутунпоявb, печи зина[о.M 250 / B 20 - Та[курси[ои монолитb.M 300 / B 22.5 - Та[курси[ои монолитb, девор[о, печи зина[о, плита[ои бомb. Навъи бетони аз [ама бештар фармудашаванда.M 350 / B 25 - Плита[ои бомb, сутун[о, девор[ои монолитb, xом[ои [авз[о, балка[о ва ригел[о.M 400 / B 30 - Конструксия[ои кeпрукb, сутун[о, ригел[о, ганxхона[ои бонкb ва дигар конструксия[ои дорои талаботи махсус.