Стандарти баланди сифат

Мо барои Шумо чун истеъмолкунандаи ма[сулотамон ме[нат мекунем, токи сифати сементи мо дар сат[и интизории Шумов а аз он [ам боло бошад. Барои ин дар корго[и СXR назорати дутарафаи сифати ма[сулот xорb шудааст, ки он назорати дохилb аз xониби озмоишго[и исте[солии СXR ва назорати берунии сифат аз xониби озмоишго[и мустаrили маркази «Сохтмонсертификатсия»ро дар бар мегирад.

 

Озмоишго[и исте[солии СXR дорои таx[изоти муосир мебошад, ки барои гузаронидан та[лил[ои са[е[и клинкер ва семент имконият фаро[ам меоварад: спектрометри махсуси рентгении ARLOPTIMX якxоя бо дастго[и VENUS 200 minilab са[е[ии баланд [ангоми гузаронидани та[лил[оро таъмин менамояд.

 

Фаъолияти озмоишго[ дар [амкорb бо ширкати олмонии VDZ ба амал бароварда мешавад. Fайр аз фаъолияти тадrиrотb озмоишго[ [уrуr дорад ба: ашёи хоми ба стандарт[ои амалкунанда xавобгe набударо манъ кардан; бартараф намудани вайроншавии xараёни технологиро талаб кардан, агар ин гуна вайронкуни[о xой дошта бошанд; фурeши ма[сулоти ба меъёр[о xавобгe набударо манъ кардан.

 

Воrеияти ин гуна назорати дохилb мунтазам дар озмоишго[и аккредитатсия шудаи маркази «Сохтмонсертификатсия», ки [ар як дастаи сементи восанxидашудаи СXR-ро мавриди санxиш rарор дода, [уxxати тасдиrкунандаи сифати ма[сулотро меди[ад, тасдиr карда мешавад.

 

{ар як намуди сементи дар корго[и СXR исте[солшуда дорои сертификати давлатии мутобиrати сифат мебошад.


© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании