Медиа

медиа1.jpg

XСП "СXR" ширкати кушода на тан[о барои [амкорb бо шарикони тиxоратb, балки барои xамоатчигb ва восита[ои ахбори омма мебошад. Фаъолияти мо шаффоф буда, дастовард[оямонро мо бо хурсандb бо оммаи васеъ ба[ам мебинем.


Агар Шумо – намояндаи ВАО буда ба Шумо маълумот оиди фаъолияти мо, ё фикр[ои экспертии мутахассисони мо оиди исте[соли семент ё умуман со[аи семент лозим бошад, хо[ишмандем бо мо тариrи телефони +996 365 756 001 ё почтаи электронии: office@ykc.kg дар тамос бошед.


Инчунин мо барои [амкории фоиданоки тарафайн бо нуrта[ои фурeши мавод[ои сохтмонb барои ороиш додани майдон[ои савдо бо мавод[ои рекламавии махсулотамон омода [астем. Барои ин хо[иш мекунем, ки бо менеxерон оид ба фурeши дар xойи ба Шумо наздиктарин дар тамос бошед – онро дар [амин rисм ёфта метавонед ([авола ба "шабакаи дилерb").


Агар Шумо – намояндаи савдоии амалкунандаи мо буда ба Шумо мавод[ои рекламавb барои нуrтаи савдоатон лозим бошад, хо[ишмандем бо мо тариrи +996 365 756 001 ё почтаи электронии: office@ykc.kg дар тамос бошед.

© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании