Медиа

медиа1.jpg

XСП "СXR" ширкати кушода на тан[о барои [амкорb бо шарикони тиxоратb, балки барои xамоатчигb ва восита[ои ахбори омма мебошад. Фаъолияти мо шаффоф буда, дастовард[оямонро мо бо хурсандb бо оммаи васеъ ба[ам мебинем.


Агар Шумо – намояндаи ВАО буда ба Шумо маълумот оиди фаъолияти мо, ё фикр[ои экспертии мутахассисони мо оиди исте[соли семент ё умуман со[аи семент лозим бошад, хо[ишмандем бо мо тариrи телефони +996 365 756 001 ё почтаи электронии: office@ykc.kg дар тамос бошед.


Инчунин мо барои [амкории фоиданоки тарафайн бо нуrта[ои фурeши мавод[ои сохтмонb барои ороиш додани майдон[ои савдо бо мавод[ои рекламавии махсулотамон омода [астем. Барои ин хо[иш мекунем, ки бо менеxерон оид ба фурeши дар xойи ба Шумо наздиктарин дар тамос бошед – онро дар [амин rисм ёфта метавонед ([авола ба "шабакаи дилерb").


Агар Шумо – намояндаи савдоии амалкунандаи мо буда ба Шумо мавод[ои рекламавb барои нуrтаи савдоатон лозим бошад, хо[ишмандем бо мо тариrи +996 365 756 001 ё почтаи электронии: office@ykc.kg дар тамос бошед.

© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании

Бетондун калькулятору

M 100 / B 7.5 - Кор[ои тайёркунb, пеш аз бетонрезии плита[ои монолитb ва та[курсb. Инчунин давр сохтмони ро[[ои автомобилb ба сифати болишти бетонb истифода мешавад.M 150 / B 10 - Кор[ои тайёрb пеш аз бетонрезии та[курсии монолитb, инчунин барои та[курси[ои бино[ои хурд, рехтани фарш[о, [амворкунb, бетон кардани ро[ча[о.M 200 / B 15 - Тайёр намудани та[курси[о, фарш[о, [амворкуни[о, бетонкунии ро[ча[о, та[курси[ои плитавb ва сутунпоявb, печи зина[о.M 250 / B 20 - Та[курси[ои монолитb.M 300 / B 22.5 - Та[курси[ои монолитb, девор[о, печи зина[о, плита[ои бомb. Навъи бетони аз [ама бештар фармудашаванда.M 350 / B 25 - Плита[ои бомb, сутун[о, девор[ои монолитb, xом[ои [авз[о, балка[о ва ригел[о.M 400 / B 30 - Конструксия[ои кeпрукb, сутун[о, ригел[о, ганxхона[ои бонкb ва дигар конструксия[ои дорои талаботи махсус.