Дар бораи ширкат

zavod_infa.jpg


Сохтмончиёни му[тарам,


XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb" – яке аз исте[солкунандагони калонтарини семент дар Rирuизстон мебошад. Дар соли 2010 корго[и мо дар [амкорb бо холдинги Italcementi (аз рeи исте[соли семент дар xойи панxум дар xа[он rарор дорад) хати исте[солии баландтехнологии муосирро мавриди истифода rарор дода, исте[соли ма[сулоти баландсифати xавобгeи стандарт[ои xа[онии мавод[ои сохтмониро таъмин менамояд. Имрeз "СXR" корхонаи муосири исте[солкунандаи семент бо усули «хушк», бо иrтидори 1 млн тонна семент дар як сол мебошад.


Бартарии асосии усули «хушки» исте[соли семент – кам шудани хароxоти сeзишворb ва rувваи барr мебошад. Инчунин дар усули «хушк» [аxми газ[ои оташдон[о ба 35-40 % ко[иш меёбад, ки ин харxи утилизатсиякуниро кам мекунад ва мутаносибан арзиши ма[сулот паст мешавад. Бартарии му[ими усули «хушки» исте[солот – ма[сулнокии зиёдтар бо харxи ками rувваи барr: ма[сулнокии ме[нат ва самаранокии энергетикb нисбат ба корго[и истифодабарандаи усули «тар»и исте[соли семент 2 баробар зиёд аст.


Корго[и "СXR" аз xи[ати экологb тозатарин корго[и исте[солкунандаи мавод[ои сохтмонии Xум[урии Rирuизстон ма[суб меёбад, ки дар он усул[ои пешrадами технологb, ки барои 2 баробар аз нишондод[ои меъёрb кам кардани партов[ои зарарноки исте[солb имконият меди[анд, татбиr карда шудааст.© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании