Дар бораи ширкат

zavod_infa.jpg


Сохтмончиёни му[тарам,


XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb" – яке аз исте[солкунандагони калонтарини семент дар Rирuизстон мебошад. Дар соли 2010 корго[и мо дар [амкорb бо холдинги Italcementi (аз рeи исте[соли семент дар xойи панxум дар xа[он rарор дорад) хати исте[солии баландтехнологии муосирро мавриди истифода rарор дода, исте[соли ма[сулоти баландсифати xавобгeи стандарт[ои xа[онии мавод[ои сохтмониро таъмин менамояд. Имрeз "СXR" корхонаи муосири исте[солкунандаи семент бо усули «хушк», бо иrтидори 1 млн тонна семент дар як сол мебошад.


Бартарии асосии усули «хушки» исте[соли семент – кам шудани хароxоти сeзишворb ва rувваи барr мебошад. Инчунин дар усули «хушк» [аxми газ[ои оташдон[о ба 35-40 % ко[иш меёбад, ки ин харxи утилизатсиякуниро кам мекунад ва мутаносибан арзиши ма[сулот паст мешавад. Бартарии му[ими усули «хушки» исте[солот – ма[сулнокии зиёдтар бо харxи ками rувваи барr: ма[сулнокии ме[нат ва самаранокии энергетикb нисбат ба корго[и истифодабарандаи усули «тар»и исте[соли семент 2 баробар зиёд аст.


Корго[и "СXR" аз xи[ати экологb тозатарин корго[и исте[солкунандаи мавод[ои сохтмонии Xум[урии Rирuизстон ма[суб меёбад, ки дар он усул[ои пешrадами технологb, ки барои 2 баробар аз нишондод[ои меъёрb кам кардани партов[ои зарарноки исте[солb имконият меди[анд, татбиr карда шудааст.© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании

Бетондун калькулятору

M 100 / B 7.5 - Кор[ои тайёркунb, пеш аз бетонрезии плита[ои монолитb ва та[курсb. Инчунин давр сохтмони ро[[ои автомобилb ба сифати болишти бетонb истифода мешавад.M 150 / B 10 - Кор[ои тайёрb пеш аз бетонрезии та[курсии монолитb, инчунин барои та[курси[ои бино[ои хурд, рехтани фарш[о, [амворкунb, бетон кардани ро[ча[о.M 200 / B 15 - Тайёр намудани та[курси[о, фарш[о, [амворкуни[о, бетонкунии ро[ча[о, та[курси[ои плитавb ва сутунпоявb, печи зина[о.M 250 / B 20 - Та[курси[ои монолитb.M 300 / B 22.5 - Та[курси[ои монолитb, девор[о, печи зина[о, плита[ои бомb. Навъи бетони аз [ама бештар фармудашаванда.M 350 / B 25 - Плита[ои бомb, сутун[о, девор[ои монолитb, xом[ои [авз[о, балка[о ва ригел[о.M 400 / B 30 - Конструксия[ои кeпрукb, сутун[о, ригел[о, ганxхона[ои бонкb ва дигар конструксия[ои дорои талаботи махсус.