Рисола ва маrсад[о

мисиия5.jpgРисолаи мо – Мо доимо такмил меёбем ва барои ояндаи Шумо пояи устувор месозем!


Бомуваффаrият ноил гаштан ба рисолаи ширкати мо ба [афт арзиш[ои принсипиалb такя мекунад, ки [урмат ва риояи он[о дар фаъолияти [амарeзаи xамоаамон намоён мешавад:


Касбшиносb, самаранокb ва ма[сулнокии баланд

Мо аз захира[ои мавxуда rадри имкон истифода мебарем ва [ар як коргари корго[и мо аз та[ти дил ме[нат мекунад, токи ба натиxа – ма[сулоти баландсифат ноил гардад. Мо доимо кeшиш ба харx меди[ем, ки сифати кори худро бе[тар намоем ва мо ба танrиди оrилона кушода [астем. Мо мунтазам аз болои худ кор мекунем ва такмил меёбем. Дар корхонаи мо кори мунтазам оиди мутобиrии сифати ма[сулоти мо ба стандарт[ои байналмилалb бурда мешавад.


Масъулият ва интизом

Дар корго[и мо мутахассисони баландихтисос – [ам миллb ва [ам байналмилалb фаъолият мебаранд. Ва якxоя бо ин, [ар як корманд дорои худташкилкунии баланд буда барои натиxа[ои кори худ масъул мебошад, такмили мунтазами ихтисос низ барои [ар як корманд ба меъёр даромадааст.


Кори дастаxамъb, боварb ва муносибат[ои самаранок

Rувваи мо дар ягонагист. А[ли xамоаи ме[натии мо чун як дастаи дорои маrсади умумb кор мекунад, вале ноил гаштан ба ин маrсад тан[о дар мавриди фаъолияти созшудаи [ар як бозингар имконпазир аст. Дилхо[ нофа[ми[ои ба вуxудомадаро мо фавран ва бевосита дар шакли су[бати боваринок мавриди му[окима rарор меди[ем. Мо муносибати боваринок ва хайрихо[она ба [ар як касро намоиш меди[ем.


Менеxменти дуруст

Менеxерони мо доимо аз xамоаи ме[натb, ки чун як тану як xон фаъолият мекунад, бохабар астанд. Он[о маrсаду вазифа[оро сари ваrт ва аниr муайян мекунанд. Омeзиши кормандони зертобеъи худ – масъулияти [ар як ро[бар аст. Дар асоси идоракунии самаранок дар ширкати мо боварb rарор дорад.


Ташаббус ва эxодкорb

Мо uоя[о ва ташуббус[ои самаранокро дастгирb мекунем. Якxоя амал кардани ро[барон ва кормандон тарафайн буда барои пешни[од[ои дилхо[, ки ба такмил додани xараёни исте[сол ва баланд бардоштани сифати ма[сулотамон мусоидат мекунанд, кушода астанд.


Сифати баланд, дарназардошти манфиат[ои мизоx

Мо барои [ар як истеъмолкунандаи ма[сулоти мо ме[нат мекунем, токи сифати он дар сат[и интизори[ои мизоx ва аз он [ам боло бошад. {ар як корманд фаъолият ва афзалият[ои худро мувофиrи ниёзи мизоx ба ро[ мемонад. Мо ширкати ба мизоx равонашуда буда кeшиш ба харx меди[ем, токи ба мизоxон дар сат[и аз он [ам боло хизмат расонем.


{урмати rонун[о

Мо rонун[ои Xум[урии Rирuизстон ва дигар мамлакат[ое, ки мо ба онxо ма[сулоти худро содир менамоем, [урмат мекунем. Сементи мо мувофиrи [амаи меъёр[ои техникb исте[сол шуда дорои [уxxат[ои сертификатсионb мебошад. Мо [уrуr[ои ме[натии кормандони худро [урмат мекунем ва риояи бехатарb дар корхонаро назорат мекунем.

© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании