Масъулияти иxтимоb

otvetstvennost.jpg


Дар доираи рисолаи корпоративии худ XСП "СXR" дастгирии иxтимоb-иrтисодии [амxамъияти ма[аллиро му[им ме[исобад.


Ширкати мо дар як rатор лойи[а[ои иxтимоb иштирок мекунад: Рушди инфрасохтори иxтимоb.

Масъулияти худ дар назди [амxамъияти Rизил-Rияро дарк намуда, XСП "СXR" сохтмони кeдакистон ва таъмири беморхона дар округи де[отро дастгирb намуд.


Кeмак дар [олат[ои фавrулода


28 майи соли 2016. XСП "СXR" дар бартараф намудани оrибат[ои обхезии сел дар де[аи Орозбекови но[ияи Rадамxой кeмак кард. СXR техникаи сохтмониро бо сeзишворb ва rувваи корb xудо намуд. Кор[ои тозакунии [удуди де[а баъд аз шаш рeз бомуваффаrият ба итмом расонида шуд.


19 январи соли 2017. А[ли ме[нати XСП "СXR" бо як овоз омодагb ва хо[иши худро барои расонидани ёрb ба оила[ои xабрдидагон аз фалокати [авопаймои боркаш дар назди фурудго[и байналмилалии «Манас» из[ор намуданд. кормандони XСП "СXR" барои э[тиёxоти xабрдидагон ба маблаuи сад [азор сом семент ирсол кард.{амкорb бо Донишго[и Технологии Eш ба номи М. Адишев


Донишxeёни Донишго[и Технологии Eш ба номи М. Адишев дар доираи сайругашти таълимb ба корго[и СXR ташриф оварданд. Он[о дар амал бо рафти xараёни исте[соли семент дар [амаи мар[ила[о шинос шуданд. XСП «СXR» [амкориро бо муасиса[ои таълимb барои тайёр намудани кадр[ои баландихтисос барои саноати истихроxи маъдан давом хо[ад дод.


© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании