Ма[сулоти мо

prodykciya.jpg

Барои rулайии шумо сементи мо бо ро[[ои зерин фурeхта мешавад


1_3_pic.png

Сементи тeда дар майдонча[ои сохтмонb, корхона[ои исте[солии дорои амбор[ои силосb истифода бурда мешавад. Семент барои истифода дар хат[ои автоматизатсияшуда, хат[ои доираи бефосила, хат[ои ма[сулнокии баланд хеле rулай мебошад. Истифодаи он иштироки бевоситаи инсонро дар xараёни исте[соли ма[сулот талаб намекунад.


2_2pic.png

Сементи дар биг-бег[ои бо вазни 1 т восанxидашуда – бештар дар исте[соли бетонb ва о[анбетонb портландсементи тeдаи бо мошин[ои сементкаш дастрасишаванда истифода мешавад. Сохтмончиён бештар сементи ба халта[ои 50 кг восанxидашударо истифода мебаранд. Вале на [ама исте[солкунандагони бетон, блок[ои пенобетон ё о[анбетон силос[ои xамъкунанда доранд ва на [ама сохтмончиён аз халта[ои 50 кг rонеъ мегарданд. Дар ин [олат[о масъалаи харидани портландсемент дар биг бег[о ба миён меояд.


4_pic.png

Сементи ба халта[ои 50 кг восанxидашаванда – намуди па[ншудатарин ва дархостшавандатарини борпечкунb ва фурeши семент дар бозори сохтмонии имрeза мебошад. Айни [ол сементро [ам дар маuоза[ои сохтмонb ва [ам дар база[ои махсуси сохтмонb харидорb кардан мумкин аст. Бартарии асосии семент дар халта[о – сабукb ва rулайии боркашонb ва ниго[дорb мебошад.


Вазифаи мо – исте[соли сементи ба стандарт[ои xа[онb xавобгe ва rонеъкунандаи талабот[ои баланди сохтмончиёни муосир аст. Корго[и мо навъ[ои зерини сементи сертификатсияшударо исте[сол менамояд:Портландсементи ЦЕМ 1 42,5Н

Навъи мазкур имконият[ои васеъ барои лойи[акашии таркиб[ои бетон ва омехта[ои хушки сохтмонии таъиноти гуногун, дар тавсиф[ои баланди техникии бетон ва муста[камии кафолатшудаи семент на кам аз 43 Мпа ро фаро[ам меоварад. Хусусияти фарrкунандаи портландсементи ЦЕМ I 42,5H зиёдшавии зуди муста[камb, устувории баланд дар оби ширин ва [аво, сармобардории баланд. Сементи мазкур дорои мутобиrати хуб бо суперпластификатор[о мебошад, ки ин мe[лати ниго[дории омехта[ои бетонро дароз намуда имконияти ба масофа[ои дур кашондани онро меди[ад. {ангоми истифодаи суперпластификатор[ои муосир дар асоси поликарбоксилатb бетон[ои баланднавъро гирифтан мумкин аст. Барои истифода дар тайёр намудани омехта[ои хушки сохтмонb ва ма[лул[ои андовакунb, дар сохтмони монолитb ва конструксия[ои о[анбетонb бо рияои талабот[ои сармобардорb ва устуворb ба кафидашавb тавсия карда мешавад.Портландсементи М400 Д-20

Навъи мазкури семент ба истеъмолкунандагон имконияти истифодаи он барои [амаи намуд[ои конструксия[о бо ноил гаштан ба муста[камии кафолатшудаи семент ба фишор баробар ба на кам аз 40-43 Мпа дар мe[лати 28 шабонарeзро меди[ад. Хусусияти фарrкунандаи портландсементи М400 Д-20 – дар таркибаш кам будани Cl – ин имконияти дароз намудани мe[лати истифодаи ма[сулот[ои о[анбетонb аз сабаби кам шудани зангзании арматураро меди[ад. Xараёни зиёдшавии муста[камии ин навъ имкон меди[ад, ки онро барои [амаи намуд[ои МОБ ва сохтмони монолитb истифода барем. Дар ин [олат портландсементи М400 Д-20 дорои хусусияти гармибарории миёна дар гидрататсия мебошад, ки имконияти истифода бурдани он дар бетонрезии та[курси[ои калон[аxмро меди[ад. Сементи мазкур дорои мутобиrати хуб бо суперпластификатор[о мебошад, ки ин мe[лати ниго[дории омехта[ои бетонро дароз намуда имконияти ба масофа[ои дур кашондани онро меди[ад. {ангоми истифодаи суперпластификатор[ои муосир дар асоси поликарбоксилатb бетон[ои баланднавъро гирифтан мумкин аст. Барои истифода дар тайёр намудани ма[лул[ои андовакунb, дар сохтмони монолитb ва конструксия[ои о[анбетонии васлшаванда, инчунин дар исте[соли ма[сулот[ои донабайи бетонии хурд тавсия карда мешавад.Портландсементи сулфатбарrарори ССПЦ 400 Д-20 ГОСТ 22266-94

ССПЦ 400 Д-20 барои иxрои кор[ои бетонb ва о[анбетонb, исте[соли ма[сулот[о ва бетонкунии массив[ои зеризаминии дар шароит[ои агрессияи баланди сулфатb фаолияткунанда (оби ба[рb, об[ои зеризаминb) пешбинb шуда, дорои устувории баланд бар зидди му[ити агрессивb мебошад. Бо гармибарории паст (экзотремия), устувории калон ба таъсири об[ои сулфатb, вале шиддатнокии пасти сахтшавb дар мe[лат[ои аввалин фарr мекунад. Ин намуди семент аз клинкери дорои таркиби меъёршудаи маъданb исте[сол карда мешавад.Портландсемент бо иловаи маъданb бо дажuол ЦЕМ II/А-П 32,5 Н

Мутобиrати хуби семент бо суперпластификатор[о мe[лати ниго[дории омехта[ои бетонро дароз намуда имконияти ба масофа[ои дур кашондани онро меди[ад. {ангоми истифодаи суперпластификатор[ои муосир дар асоси поликарбоксилатb бетон[ои баланднавъро гирифтан мумкин аст. Барои истифода дар тайёр намудани ма[лул[ои андовакунb, дар сохтмони монолитb ва конструксия[ои о[анбетонии васлшаванда тавсия карда мешавад.

Сохтмончиёни му[тарам, мо барои Шумо ме[нат мекунем ва кeшиш ба харx меди[ем, ки сифати ма[сулот[ои мо дар дараxаи интизории Шумо ва аз он [ам боло бошад!


Аз куxо харидорb намудан мумкин?


© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании