Портландцемент ЦЕМ 1 42,5Н


Тавсиф[о


Нишондод[о

СТДав

Ма[сулот СXR

Нозукии ордкашb (гузаронидан аз uалбери 008), дар %


96

Сат[и нисбb, м2/кг

Меъёр карда намешавад

340

Ваrти сахтшавb, соат.-даrиrа.

Оuоз

Итмом


На пеш аз 60 даr

-


2-10

2-40

Якзайлии таuйирёбии [аxм

На беш аз 10

0,5

Сар[ади муста[камb дар фишор баъд аз буuкунb, МПа


33,0

Сар[ади муста[камb баъд аз 2 шабонарeзи сахтшавb:

  • дар фишор, МПа


На кам аз 1017,0

Сар[ади муста[камb баъд аз 28 шабонарeзи сахтшавb:

  • дар фишор, МПа

На кам аз 42,544,0


Хусусият[о

Навъи мазкури семент имконият[ои васеъ барои лойи[акашии таркиб[ои бетон ва омехта[ои хушки сохтмонии таъиноти гуногун, дар тавсиф[ои баланди техникии бетон ва муста[камии кафолатшудаи семент на кам аз 43 Мпа ро фаро[ам меоварад. Хусусияти фарrкунандаи портландсементи ЦЕМ I 42,5H зиёдшавии зуди муста[камb, устувории баланд дар оби ширин ва [аво, сармобардории баланд. Сементи мазкур дорои мутобиrати хуб бо суперпластификатор[о мебошад, ки ин мe[лати ниго[дории омехта[ои бетонро дароз намуда имконияти ба масофа[ои дур кашондани онро меди[ад. {ангоми истифодаи суперпластификатор[ои муосир дар асоси поликарбоксилатb бетон[ои баланднавъро гирифтан мумкин аст.


Тавсия[о барои истифода

  •   дар тайёр намудани омехта[ои хушки сохтмонb ва ма[лул[ои андовакунb;
  •   дар сохтмони монолитb;
  •   конструксия[ои о[анбетонb бо рияои талабот[ои сармобардорb ва устуворb ба кафидашавb;
  •   барои тайёр намудани санги чортарош плитка[ои пиёдара[а.


Сертификати мутобиrат

© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании