Портландсемент бо иловаи маъданb бо дажuол ЦЕМ II/А-П 32,5 Н

Тавсиф[о


Нишондод[о

СТДав

Ма[сулоти СXR

Нозукии ордкашb (гузаронидан аз uалбери 008), дар %


91,5

Сат[и нисбb, м2/кг


300

Ваrти сахтшавb, соат.-даr.

Оuоз

Итмом


На пеш аз 75 даr


2-30

3-40

Якзайлии таuйирёбии [аxм

Нга беш аз 10

0,8

Сар[ади муста[камb дар фишор баъд аз буuкунb, МПа


25,0

Сар[ади муста[камb баъд аз 7 шабонарeзи сахтшавb:

  • Дар фишор, МПа


На кам аз 16


18,2

Сар[ади муста[камb баъд аз 28 шабонарeзи сахтшавb:

  • Дар фишор, МПа


На кам аз 32,5


36,0


Хусусият[о

Навъи мазкури семент барои тайёр намудани омехта[ои басарфаи бетонb ва ма[лул[ои миёнанавъ (бетони синфи то В 25) бо харxи сарфакоронаи семент хеле мувофиr мебошад. Динамикаи меъёрии зиёдшавии муста[камb [ам дар синни барваrт ва [ам 28 дар шабонарeз имконияти истифодаи он барои [амаи намуд[ои МОБ ва сохтмони монолитии навъ[ои миёнаи бетонро меди[ад. Гармибарории миёна дар гидрататсия имконияти истифода бурдани он дар бетонрезии та[курси[ои калон[аxмро меди[ад. Мутобиrати хуби семент бо суперпластификатор[о мe[лати ниго[дории омехта[ои бетонро дароз намуда имконияти ба масофа[ои дур кашондани онро меди[ад. {ангоми истифодаи суперпластификатор[ои муосир дар асоси поликарбоксилатb бетон[ои баланднавъро гирифтан мумкин аст.


Тавсия[о барои истифода

  • барои тайёр намудани ма[лул[ои андовакунb;
  • дар сохтмони монолитb;
  • конструксия[ои о[анбетонии васлшаванда.

Сертификати мутобиrат


© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании

Бетондун калькулятору

M 100 / B 7.5 - Кор[ои тайёркунb, пеш аз бетонрезии плита[ои монолитb ва та[курсb. Инчунин давр сохтмони ро[[ои автомобилb ба сифати болишти бетонb истифода мешавад.M 150 / B 10 - Кор[ои тайёрb пеш аз бетонрезии та[курсии монолитb, инчунин барои та[курси[ои бино[ои хурд, рехтани фарш[о, [амворкунb, бетон кардани ро[ча[о.M 200 / B 15 - Тайёр намудани та[курси[о, фарш[о, [амворкуни[о, бетонкунии ро[ча[о, та[курси[ои плитавb ва сутунпоявb, печи зина[о.M 250 / B 20 - Та[курси[ои монолитb.M 300 / B 22.5 - Та[курси[ои монолитb, девор[о, печи зина[о, плита[ои бомb. Навъи бетони аз [ама бештар фармудашаванда.M 350 / B 25 - Плита[ои бомb, сутун[о, девор[ои монолитb, xом[ои [авз[о, балка[о ва ригел[о.M 400 / B 30 - Конструксия[ои кeпрукb, сутун[о, ригел[о, ганxхона[ои бонкb ва дигар конструксия[ои дорои талаботи махсус.