Портландсемент бо иловаи маъданb бо дажuол ЦЕМ II/А-П 32,5 Н

Тавсиф[о


Нишондод[о

СТДав

Ма[сулоти СXR

Нозукии ордкашb (гузаронидан аз uалбери 008), дар %


91,5

Сат[и нисбb, м2/кг


300

Ваrти сахтшавb, соат.-даr.

Оuоз

Итмом


На пеш аз 75 даr


2-30

3-40

Якзайлии таuйирёбии [аxм

Нга беш аз 10

0,8

Сар[ади муста[камb дар фишор баъд аз буuкунb, МПа


25,0

Сар[ади муста[камb баъд аз 7 шабонарeзи сахтшавb:

  • Дар фишор, МПа


На кам аз 16


18,2

Сар[ади муста[камb баъд аз 28 шабонарeзи сахтшавb:

  • Дар фишор, МПа


На кам аз 32,5


36,0


Хусусият[о

Навъи мазкури семент барои тайёр намудани омехта[ои басарфаи бетонb ва ма[лул[ои миёнанавъ (бетони синфи то В 25) бо харxи сарфакоронаи семент хеле мувофиr мебошад. Динамикаи меъёрии зиёдшавии муста[камb [ам дар синни барваrт ва [ам 28 дар шабонарeз имконияти истифодаи он барои [амаи намуд[ои МОБ ва сохтмони монолитии навъ[ои миёнаи бетонро меди[ад. Гармибарории миёна дар гидрататсия имконияти истифода бурдани он дар бетонрезии та[курси[ои калон[аxмро меди[ад. Мутобиrати хуби семент бо суперпластификатор[о мe[лати ниго[дории омехта[ои бетонро дароз намуда имконияти ба масофа[ои дур кашондани онро меди[ад. {ангоми истифодаи суперпластификатор[ои муосир дар асоси поликарбоксилатb бетон[ои баланднавъро гирифтан мумкин аст.


Тавсия[о барои истифода

  • барои тайёр намудани ма[лул[ои андовакунb;
  • дар сохтмони монолитb;
  • конструксия[ои о[анбетонии васлшаванда.

Сертификати мутобиrат


© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании