Портландсемент сулфатбарrарори М400 Д-20

Тавсиф[о

Нишондод[о

СТДав

Ма[сулоти СXR

Нозукии ордкашb (гузаронидан аз uалбери 008), дар %

На кам аз 85

90

Сат[и нисбb, м2/кг


320

Ваrти сахтшавb, соат.-даr.

Оuоз

Итмом

На пеш аз 45 даr

На дер аз 10 с


2-20

3-10

Сар[ади муста[камb дар фишор баъд аз буuкунb, МПа

Гуру[и I на кам аз 27 МПа гуру[и II аз 24-27 МПа

28

Сар[ади муста[камb баъд аз 3 шабонарeзи сахтшавb:


  • Дар гардиш, МПа
  • Дар фишор, МПа

4,4
23,5
Сар[ади муста[камb баъд аз 28 шабонарeзи сахтшавb:

  • Дар гардиш, МПа
  • Дар фишор, МПа

На кам аз
5,4
39,26,4
41,5


Хусусият[о

Навъи мазкури семент ба истеъмолкунандагон имконияти истифодаи он барои [амаи намуд[ои конструксия[о бо ноил гаштан ба муста[камии кафолатшудаи семент ба фишор баробар ба на кам аз 40-43 Мпа дар мe[лати 28 шабонарeзро меди[ад. Хусусияти фарrкунандаи портландсементи М400 Д-20 – дар таркибаш кам будани Cl – ин имконияти дароз намудани мe[лати истифодаи ма[сулот[ои о[анбетонb аз сабаби кам шудани зангзании арматураро меди[ад. Xараёни зиёдшавии муста[камии ин навъ имкон меди[ад, ки онро барои [амаи намуд[ои МОБ ва сохтмони монолитb истифода барем. Дар ин [олат портландсементи М400 Д-20 дорои хусусияти гармибарории миёна дар гидрататсия мебошад, ки имконияти истифода бурдани он дар бетонрезии та[курси[ои калон[аxмро меди[ад. Сементи мазкур дорои мутобиrати хуб бо суперпластификатор[о мебошад, ки ин мe[лати ниго[дории омехта[ои бетонро дароз намуда имконияти ба масофа[ои дур кашондани онро меди[ад. {ангоми истифодаи суперпластификатор[ои муосир дар асоси поликарбоксилатb бетон[ои баланднавъро гирифтан мумкин аст.


Тавсия[о барои истифода


  • барои тайёр намудани ма[лул[ои андовакунb;
  • дар сохтмони монолитb;
  • конструксия[ои о[анбетонии васлшаванда;
  • дар исте[соли ма[сулот[ои донабайи бетонии хурд.

Сертификати мутобиrат

© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании