Кор дар СXR

work.jpg

Дар xамоаи XСП «Сементи Xанубb-Rирuизb» дастаи коршиносони гуногунмиллат кор мекунанд. Дар корхона системаи бефосилаи омода намудани кадр[о, ки ба даст овардани донишу малака[ои лозимb аз тарафи кормандон равона шудааст, амал мекунад. СXR аз [амаи имконият[ои восита[ои омeзишии муосир – бизнес-тренинг[о, семинар[о, барнома[ои махсуси омeзишb, таxрибомeзии хориxb, курс[ои такмили ихтисос, та[силот дар масофа ва uайра истифода мебарад.


Кор дар СXR на тан[о имконият[ои васеъ барои пешравb дар мансаб, балки даъвати [аrиrb барои коршиносон, ки хо[иши [ал намудани вазифа[ои бузургро доранд. Ба мо одамони дорои донишу технология[ои муосир, ташаббускор, барои аз худ кардани таxрибаи насл[ои пештара ва давом додани инкишофи касбии худ [ангоми кор дар СXR омода лозим астанд. Дар корхонаи мо шумо кори шавrовар, истиrбол[ои пешравb дар мансаб, маоши устувор ва имтиёз[ои иxтимоии кафолатдодашударо дарёфт мекунед.

 

Мезон[ои асосb барои интихоби номзад[о:


  •     мувофиrат ба талабот[ои мансаб;
  •     доштани малака[ои лозимии касбb;
  •     [урмат кардани рисола ва арзиш[ои СXR.

Агар шумо одами маrсаддор, боuурур, эxодкор ва устои фаъоли кори худи ба инкишоф ва рушд равонашуда бошед – ба дастаи СXR [амро[ шавед!Чой[ои холии кории мавxуда

© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании