Кор дар СXR

work.jpg

Дар xамоаи XСП «Сементи Xанубb-Rирuизb» дастаи коршиносони гуногунмиллат кор мекунанд. Дар корхона системаи бефосилаи омода намудани кадр[о, ки ба даст овардани донишу малака[ои лозимb аз тарафи кормандон равона шудааст, амал мекунад. СXR аз [амаи имконият[ои восита[ои омeзишии муосир – бизнес-тренинг[о, семинар[о, барнома[ои махсуси омeзишb, таxрибомeзии хориxb, курс[ои такмили ихтисос, та[силот дар масофа ва uайра истифода мебарад.


Кор дар СXR на тан[о имконият[ои васеъ барои пешравb дар мансаб, балки даъвати [аrиrb барои коршиносон, ки хо[иши [ал намудани вазифа[ои бузургро доранд. Ба мо одамони дорои донишу технология[ои муосир, ташаббускор, барои аз худ кардани таxрибаи насл[ои пештара ва давом додани инкишофи касбии худ [ангоми кор дар СXR омода лозим астанд. Дар корхонаи мо шумо кори шавrовар, истиrбол[ои пешравb дар мансаб, маоши устувор ва имтиёз[ои иxтимоии кафолатдодашударо дарёфт мекунед.

 

Мезон[ои асосb барои интихоби номзад[о:


  •     мувофиrат ба талабот[ои мансаб;
  •     доштани малака[ои лозимии касбb;
  •     [урмат кардани рисола ва арзиш[ои СXR.

Агар шумо одами маrсаддор, боuурур, эxодкор ва устои фаъоли кори худи ба инкишоф ва рушд равонашуда бошед – ба дастаи СXR [амро[ шавед!Чой[ои холии кории мавxуда

© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании

Бетондун калькулятору

M 100 / B 7.5 - Кор[ои тайёркунb, пеш аз бетонрезии плита[ои монолитb ва та[курсb. Инчунин давр сохтмони ро[[ои автомобилb ба сифати болишти бетонb истифода мешавад.M 150 / B 10 - Кор[ои тайёрb пеш аз бетонрезии та[курсии монолитb, инчунин барои та[курси[ои бино[ои хурд, рехтани фарш[о, [амворкунb, бетон кардани ро[ча[о.M 200 / B 15 - Тайёр намудани та[курси[о, фарш[о, [амворкуни[о, бетонкунии ро[ча[о, та[курси[ои плитавb ва сутунпоявb, печи зина[о.M 250 / B 20 - Та[курси[ои монолитb.M 300 / B 22.5 - Та[курси[ои монолитb, девор[о, печи зина[о, плита[ои бомb. Навъи бетони аз [ама бештар фармудашаванда.M 350 / B 25 - Плита[ои бомb, сутун[о, девор[ои монолитb, xом[ои [авз[о, балка[о ва ригел[о.M 400 / B 30 - Конструксия[ои кeпрукb, сутун[о, ригел[о, ганxхона[ои бонкb ва дигар конструксия[ои дорои талаботи махсус.