Технологиясы


Схема_2.jpg


XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb" корхонаи исте[солкунандаи сементи баландсифат бо усули муосири хушк дар соли 2010 мавриди истифода rарор дода шуда буд. Иrтидори лойи[авии корго[ 2500 тонна клинкери портландсементb дар як шабонарeзро ташкил мекунад. Корго[ корхонаи исте[солии баландтехнологb буда аз як чанд амалиёт[ои технологb иборат мебошад.


Кандани ашёи хом

Rисм[ои таркибии асосии клинкер ин[оянд:

  • о[аксанг,
  • гилхок,
  • маъдани о[ан.

О[аксанг ва маъдани о[ан бо усули пармакунb-тарканда, гилхок низ бо усули кушода бо ёрии экскаватор[о гирифта мешавад, баъдан xинс бо экскаватор[о ва боркунанда[о ба автомошин[ои самосвал бор карда шуда ба корго[ кашонида мешавад.Xараёни тайёр намудани ашёи хом.

Баъд аз майда кардан гил, о[аксанг миёна карда шуда дар амбор[ои чодарb xойгир карда мешаванд. Сипас о[аксанг, гилхок ва маъдани о[ан ба таъминкунанда[ои силоси осиёи ашёи хом интиrол дода шуда тибrи тартиби муrаррар гардидаи омехтаи ашёи хом ба осиёи курашакли андозаи Ø 4,6 х 13,5 м доираи бо [ам пайваста ба воя[о таrсим карда мешаванд, ки дар он xо якxоя бо ин орди ашёи хом майда карда шуда то ба намии <1% хушк карда мешавад. Орди ашёи хоми дорои таркиби муайян миёна карда шуда дар силоси муносибкунии Ø 15 х 35 м, uунxоиши rариб 6 000 тонна ниго[ дошта мешавад.


Сeзондани клинкер. Аз силоси муносибкунb орди ашёи хом ба оташдони гардони Ø 4 х 60 м, бо гармимубодилакунандаи сиклонb ва калсинатор таx[изонидашуда интиrол шуда дар [арорати 1450 °С то гирифтани клинкери портландсементb сeзонида мешавад.

Сeзондани клинкер бо воситаи сeхтани ангишти дар осиёи курашакл майдашуда ба амал бароварда мешавад. Клинкери дар оташдон гирифташуда бо ёрии вентилятор[ои яхдони панxарадор хунук карда шуда барои ниго[дорb бо силос[ои Ø 45 х 35 м, uунxоиши 40 000 тонна кашонида мешавад.


Ордкашии семент. Клинкер, гач ва илова[о бо мутаносибии барои исте[соли навъи муrарраргардидаи семент лозим ба осиёи курашакли сементии Ø 3,8 х 13 м бо сепаратор, ки дар доираи ба [ам пайваста кор мекунад, андохта мешаванд. Сементи исте[солшуда дар чор силоси Ø 15 × 37 м, uунxоиши [ар якаш 7000 тонна xойгир карда шуда ниго[ дошта мешаванд.


Ба истеъмолкунандагон бор карда фиристодан. Семент аз силос[о ба хат[ои борпечкунb ба халта[ои 50 кг ва хароxоткунанда[ои силос барои бор карда фиристодани сементи тeда интиrол дода шуда, як rисми семент дар контейнер[ои мулойими биг-бег[ои бо вазни 1 тонна борпеч карда мешавад. {амлу наrли семент бо воситаи наrлиёти автомобилb ба амал бароварда мешавад.


Тамоми xараёни исте[солот бо сат[и баланди автоматикунонb xи[озонида шуда, назорати xараён аз xониби Маркази идоракунии исте[солот гузаронида мешавад. Сифати ма[сулоти ни[оb ва [амаи xараён[ои технологии исте[солот аз тарафи озмоишго[и муосир, ки исте[соли сементи дорои сифати бо сертификат[ои давлатии мутобиrат тасдиrшударо таъмин менамояд, назорат карда мешавад.

XСП "СXR" – [алли бе[тарин барои иxрои вазифа[ои сифат.

© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании