{исобкунии омехтаи бетонb


kalkylyator.jpg
  

Навъ ё синф – нишондоди асосии сифати омехтаи бетонb буда, ба он одатан [ангоми харидани бетон эътибор дода мешавад. Нишондод[ои дигар низ, чун: сармобардорb, [аракатнокb, обногузарb – дар [олати мазкур дуюмдараxа мегарданд. Вале, аввалан, - интихоб аз рeи навъ ё синф му[им аст. Умуман, муста[камии бетон параметри хеле таuйирёбанда буда дар давоми тамоми xараёни сахтшавb зиёд мегардад.


Масъалан: баъд аз се шабонарeз – як муста[камb мешавад, баъд аз як [афта – муста[камии дигар (то 70% муста[камии лойи[авb, дар шароит[ои дахлдори обу [аво). Баъд аз мe[лати стандартb - 28 шабонарeзи сахтшавии меъёрb – муста[камии лойи[авb ([исобb) расида мешавад. Баъд аз нимсол низ муста[камb аз он [ам зиёд мегардад. Дар умум низ, сахтшавии бетон ва зиёдшавии муста[камии он сол[ои дароз давом мекунад.


Цементтин маркасын M 100 M 150M 200 M 250 M 300 M 350 M 400
B 7.5 B 10 B 15 B 20 B 22.5 B 25 B 30
Жыйынтыгы, кг.524.3440.3405.1267223.1184179.2
Кум, кг307.8259.7238.3157130.8123.1105.2
Шагыл. л.82.281.774.253.953.24942.4
СП-1,кг2222

* Хароxоти воrеии мавод[о барои 1 м3 омехтаи бетонb бо дарназардошти ба худ обкашии мавод[ои инерсиянок, муста[камии кубикии бетон.

M 100 / B 7.5 - Кор[ои тайёркунb, пеш аз бетонрезии плита[ои монолитb ва та[курсb. Инчунин давр сохтмони ро[[ои автомобилb ба сифати болишти бетонb истифода мешавад.

M 150 / B 10 - Кор[ои тайёрb пеш аз бетонрезии та[курсии монолитb, инчунин барои та[курси[ои бино[ои хурд, рехтани фарш[о, [амворкунb, бетон кардани ро[ча[о.

M 200 / B 15 - Тайёр намудани та[курси[о, фарш[о, [амворкуни[о, бетонкунии ро[ча[о, та[курси[ои плитавb ва сутунпоявb, печи зина[о.

M 250 / B 20 - Та[курси[ои монолитb.

M 300 / B 22.5 - Та[курси[ои монолитb, девор[о, печи зина[о, плита[ои бомb. Навъи бетони аз [ама бештар фармудашаванда.

M 350 / B 25 - Плита[ои бомb, сутун[о, девор[ои монолитb, xом[ои [авз[о, балка[о ва ригел[о.

M 400 / B 30 - Конструксия[ои кeпрукb, сутун[о, ригел[о, ганxхона[ои бонкb ва дигар конструксия[ои дорои талаботи махсус.

© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании

Бетондун калькулятору

M 100 / B 7.5 - Кор[ои тайёркунb, пеш аз бетонрезии плита[ои монолитb ва та[курсb. Инчунин давр сохтмони ро[[ои автомобилb ба сифати болишти бетонb истифода мешавад.M 150 / B 10 - Кор[ои тайёрb пеш аз бетонрезии та[курсии монолитb, инчунин барои та[курси[ои бино[ои хурд, рехтани фарш[о, [амворкунb, бетон кардани ро[ча[о.M 200 / B 15 - Тайёр намудани та[курси[о, фарш[о, [амворкуни[о, бетонкунии ро[ча[о, та[курси[ои плитавb ва сутунпоявb, печи зина[о.M 250 / B 20 - Та[курси[ои монолитb.M 300 / B 22.5 - Та[курси[ои монолитb, девор[о, печи зина[о, плита[ои бомb. Навъи бетони аз [ама бештар фармудашаванда.M 350 / B 25 - Плита[ои бомb, сутун[о, девор[ои монолитb, xом[ои [авз[о, балка[о ва ригел[о.M 400 / B 30 - Конструксия[ои кeпрукb, сутун[о, ригел[о, ганxхона[ои бонкb ва дигар конструксия[ои дорои талаботи махсус.