Харидорb менамоем

zakupki.jpg


Со[ибкорони му[тарам – шарикони ояндаи мо,


Э[тимол, шумо мавод[о ва хизматрасони[ои барои xараёни исте[солb ё фурeши ма[солот[ои XСП "СXR" лозимро исте[сол менамоед ё дастрасb мекунед. Агар Шумо барои таъминкунандаи мо гаштан завr дошта бошед, аз Шумо э[тиромона хо[иш мекунем, ки бо талабномаи мазкур шинос шуда онро пур кунед. 


Тибrи рисолаи XСП "СXR", тартиби харидорb намудани мавод[о ва хизматрасони[о барои э[тиёxоти ширкатамон дар асоси принсип[ои раrобати одил, шаффофият, бо риояи тартиб[ои тендерb ва сиёсати нархгузории ширкат ба амал бароварда мешавад.


Шарикони мо бояд мавrеи [уrуrиеро дошта бошанд, ки барои бастани шартнома[ои тиxоратb ва ба амал баровадани фаъолияти со[ибкорb дар тартиби бо rонун муrарраргардида иxозат ди[ад.


Молу хизматрасони[ои барои дастрасb пешкашшаванда бояд сертификати сифат ва дигар [уxxат[ои иxозатди[андаи савдо / хизматрасонии он[о дар [удуди Xум[урии Rирuизстонро дошта бошанд.


{амкасбони мо аз раёсати таъминот барои ба савол[ои шумо вобаста ба гирифтани унвони таъминтокунандаи XСП "СXR" xавоб додан омода астанд.


  •     Савол[ои умумb;
  •     Савол[о оиди дастрасии ашёи хом;
  •     Отун жеткирүү боюнча суроолор;
  •     Савол[о оиди дастрасии rисм[ои э[тиётии мошин[о ва таx[изот[о;
  •     Савол[о оиди дастрасии хизматрасони[о.

Номгeи мол[ои аз тарафи XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb" харидоришаванда

excel.png


- ар шакли файли ало[ида сабт кардан.
 Бо мо тариrи телефони +996 770 000 246 дар тамос бошед


Пешниҳоди тиҷоратӣ бо почтаи электронӣ фиристода мешавад zakupki@ykc.kg© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании

Бетондун калькулятору

M 100 / B 7.5 - Кор[ои тайёркунb, пеш аз бетонрезии плита[ои монолитb ва та[курсb. Инчунин давр сохтмони ро[[ои автомобилb ба сифати болишти бетонb истифода мешавад.M 150 / B 10 - Кор[ои тайёрb пеш аз бетонрезии та[курсии монолитb, инчунин барои та[курси[ои бино[ои хурд, рехтани фарш[о, [амворкунb, бетон кардани ро[ча[о.M 200 / B 15 - Тайёр намудани та[курси[о, фарш[о, [амворкуни[о, бетонкунии ро[ча[о, та[курси[ои плитавb ва сутунпоявb, печи зина[о.M 250 / B 20 - Та[курси[ои монолитb.M 300 / B 22.5 - Та[курси[ои монолитb, девор[о, печи зина[о, плита[ои бомb. Навъи бетони аз [ама бештар фармудашаванда.M 350 / B 25 - Плита[ои бомb, сутун[о, девор[ои монолитb, xом[ои [авз[о, балка[о ва ригел[о.M 400 / B 30 - Конструксия[ои кeпрукb, сутун[о, ригел[о, ганxхона[ои бонкb ва дигар конструксия[ои дорои талаботи махсус.