Харидорb менамоем

zakupki.jpg


Со[ибкорони му[тарам – шарикони ояндаи мо,


Э[тимол, шумо мавод[о ва хизматрасони[ои барои xараёни исте[солb ё фурeши ма[солот[ои XСП "СXR" лозимро исте[сол менамоед ё дастрасb мекунед. Агар Шумо барои таъминкунандаи мо гаштан завr дошта бошед, аз Шумо э[тиромона хо[иш мекунем, ки бо талабномаи мазкур шинос шуда онро пур кунед. 


Тибrи рисолаи XСП "СXR", тартиби харидорb намудани мавод[о ва хизматрасони[о барои э[тиёxоти ширкатамон дар асоси принсип[ои раrобати одил, шаффофият, бо риояи тартиб[ои тендерb ва сиёсати нархгузории ширкат ба амал бароварда мешавад.


Шарикони мо бояд мавrеи [уrуrиеро дошта бошанд, ки барои бастани шартнома[ои тиxоратb ва ба амал баровадани фаъолияти со[ибкорb дар тартиби бо rонун муrарраргардида иxозат ди[ад.


Молу хизматрасони[ои барои дастрасb пешкашшаванда бояд сертификати сифат ва дигар [уxxат[ои иxозатди[андаи савдо / хизматрасонии он[о дар [удуди Xум[урии Rирuизстонро дошта бошанд.


{амкасбони мо аз раёсати таъминот барои ба савол[ои шумо вобаста ба гирифтани унвони таъминтокунандаи XСП "СXR" xавоб додан омода астанд.


  •     Савол[ои умумb;
  •     Савол[о оиди дастрасии ашёи хом;
  •     Отун жеткирүү боюнча суроолор;
  •     Савол[о оиди дастрасии rисм[ои э[тиётии мошин[о ва таx[изот[о;
  •     Савол[о оиди дастрасии хизматрасони[о.

Номгeи мол[ои аз тарафи XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb" харидоришаванда

excel.png


- ар шакли файли ало[ида сабт кардан.
 Бо мо тариrи телефони +996 770 000 246 дар тамос бошед


Пешниҳоди тиҷоратӣ бо почтаи электронӣ фиристода мешавад zakupki@ykc.kg© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании