Маълумот барои таъминкунандагон


postavwiki8.jpg


Со[ибкорони му[тарам,

 

Тибrи рисолаи XСП "СXR", тартиби харидорb намудани мавод[о ва хизматрасони[о барои э[тиёxоти ширкатамон дар асоси принсип[ои раrобати одил, шаффофият, бо риояи тартиб[ои тендерb ва сиёсати нархгузории ширкат ба амал бароварда мешавад.


Шарикони мо бояд мавrеи [уrуrиеро дошта бошанд, ки барои бастани шартнома[ои тиxоратb ва ба амал баровадани фаъолияти со[ибкорb дар тартиби бо rонун муrарраргардида иxозат ди[ад. Молу хизматрасони[ои барои дастрасb пешкашшаванда бояд сертификати сифат ва дигар [уxxат[ои иxозатди[андаи савдо / хизматрасонии он[о дар [удуди Xум[урии Rирuизстонро дошта бошанд.


Рeйхати [уxxат[о ва талабнома барои аз тарафи таъминкунанда пур карданро Шумо метавонед аз ин xо бигиред:


Барои шахсони [уrуrb

Барои шахсони воrеb


Тамос бо шуъбаи таъминоти моддb-техникb

Тел. +996 (365) 756 000 (доб.1008)

Факс: + 996 (365) 756 006

E-mail: zakupki@ykc.kg

© 2019 XСП "Сементи Xанубb-Rирuизb"

Логотип компании